ngành công nghiệp tin tức

Định nghĩa miếng đệm

2018-05-10

Miếng đệm thường là những miếng mỏng có nhiều hình dạng khác nhau để giảm ma sát, ngăn ngừa rò rỉ, cô lập, ngăn chặn nới lỏng, hoặc phân phối áp lực. Vật liệu này được sử dụng trong nhiều vật liệu và cấu trúc để thực hiện một loạt các chức năng tương tự. Do các giới hạn của vật liệu và quy trình của các ốc vít ren, các bề mặt ổ đỡ của các ốc vít như bu lông không lớn, nên các miếng đệm được sử dụng để giảm áp lực nén của bề mặt áp suất để bảo vệ bề mặt của các bộ phận được nối.


Gaskets