các ngành công nghiệp & ứng dụng

Đồ uống thực phẩm

2017-08-17

Có những hướng dẫn rất nghiêm ngặt trong ngành công nghiệp thực phẩm do FDA, USP và CIS đặt ra.

Kaxite không chỉ có các sản phẩm hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực này mà còn tuân thủ đạt tiêu chuẩn như vậy.Ứng dụng bao gồm:
Vệ sinh đường ống và mặt bích, máy trộn và máy trộn, chất lỏng giường lò chiên nhúng, van và máy bơm, chất độn, lò chiên nhúng và tàu.

Trước:

Chế tạo

Kế tiếp:

Hóa dầu